• प्रदेश सरकार

  लुम्बिनी प्रदेश

  भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

  पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

  भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

  नेपालगंज, बाँके


  सूचना/ समाचार
  क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
  1 चक्लाबन्दि सहितको नमुना फार्म स्थापना कार्यक्रमको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-13 admin View
  2 मत्स्य बिज ह्याचारी निर्माण सुधार कार्यक्रमको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-13 admin View
  3 रोड कोरेडोर दुग्द कार्यक्रमको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-13 admin View
  4 आयमुलक कृषि वन कार्यक्रमको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-13 admin View
  5 भैसी श्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रमको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-13 admin View
  6 घासेवाली श्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रमको नतिजा प्रकासन गरिएको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-13 admin View
  7 पोषण सुधारका लागि स्थानीय कुखुरा पालन कार्यक्रमको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-13 admin View
  8 बाख्रा मिसन कार्यक्रमको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-13 admin View
  9 बिकेन्द्रित आयोजना सहयोग इकाइ, बुटवलको प्रस्ताब पेश गर्ने बारे जरुरी सुचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-10-18 admin View
  10 प्रतिफलमा आधारित प्रस्ताव आब्हानको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-19 admin View
  11 शमशेरगंज-मानखोला सडक मार्ग लक्षित दुध उत्पादन कार्यक्रम, भैसी र बाख्रा स्रोत केन्द्र स्थापना प्रस्ताव आब्हानको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-19 admin View
  12 मत्स्य विज ह्याचरी निर्माण सुधार र चक्लावन्दी सहितको नमुना फार्म स्थापना सम्बन्धि प्रस्ताव आब्हानको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-19 admin View
  13 प्रस्ताव आब्हानको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-28 View
  14 प्रस्ताव आब्हानको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-28 View
  15 ब्लक कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताब आब्हानको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-28 View
  16 प्रस्ताव आब्हानको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-28 View
  17 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बाँके द्वारा प्रस्ताव आह्वानको सूचना !!! सूचना तथा समाचारहरु 2076-08-13 admin View
  © 2020 Copyright : भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, नेपालगंज, बाँके
  Last Updated: 2020/09/17
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.