logo

सर्वाधिकार ©२०१९ पशु अस्पताल बाँके

Disable Preloader

भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बाँके को नागरिक वडापत्र

भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बाँके को नागरिक वडापत्र डाउनलोड गर्नको लागि तल भएको टेबलमा क्लिक गर्नुहोस
क्र.स सेवा सुबिधाको प्रकार सेवा ग्राहिले पुर्याउने पर्ने पक्रिया र पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु लाग्ने शुल्क/दस्तुर लाग्ने समयसेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवार कर्मचारी
कोठा नम्बर
गुनासो सुन्ने अधिकारीकैफियत
पशु चिकित्सा सेवा
गाई/भैसी भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र ल्याउनु पर्ने १०।– कार्यालय समय भित्र एक दिन पशु चिकित्सा तथा प्रयोगशाला शाखा
भेडा/बाख्रा/वंगुर/खरायो ,, ५।– ,, ,, ,,
पंन्छी ,, ५।– ,, ,, ,,
कुकुर/विरालो ,, २५।– ,, ,, ,,
हात्ती/घोडा ,, ५०।– ,, ,, ,,
प्रयोगशाला सेवा
गोवर परिक्षण भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र ल्याउनु पर्ने १०।– कार्यालय समय भित्र एक दिन पशु चिकित्सा तथा प्रयोगशाला शाखा
शव परिक्षण पशुपन्छी सोही दिन मरेको हुनु पर्र्नेे पुरानो सडेको शव परिक्षण गरिने छैन गाई भैसी बाख्रा रु २५।– पन्छी रु १०।– विरालो रु. १००।– हात्ति घोडा रु.२००।– ,, ,, ,,
माइनर सर्जिकल सेवा
बोका/रागो/साँढे सुमार्ने भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा ल्याउनु पर्ने रु.१५।– ,, ,, ,,
प्रजनन् सेवा
कृत्रिम गर्भाधान सेवा गाई भैसी/बाख्रा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा ल्याउनु पर्ने रु.२५।– आवश्यकता अनुसार सोही दिन भित्र पशु विकास तथा प्रविधि प्रसार शाखा ,,
गर्भ परिक्षण गाई/भैसी भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा ल्याउनु पर्ने रु.१०।– सोही दिन पशु विकास तथा प्रविधि प्रसार शाखा ,,
परामर्श सेवा
मत्स्य पालन सम्वन्धी कार्यालयमा आइ अनुरोध गरेमा निशुल्क सोही दिन मत्स्य विकास शाखा ,,
पशु स्वास्थ्य तथा पशुपन्छी रोग सम्वन्धी कार्यालयमा आइ अनुरोध गरेमा निशुल्क सोही दिन पशु चिकित्सा तथा प्रयोगशाला शाखा ,,
अनुदान सम्वन्धी कार्यालयमा आइ अनुरोध गरेमा निशुल्क सोही दिन पशु विकास तथा प्रविधि प्रसार शाखा ,,
विमा सम्वन्धी कार्यालयमा आइ अनुरोध गरेमा निशुल्क सोही दिन पशु विकास तथा प्रविधि प्रसार शाखा ,,
पशु सेवा संग सम्वन्धित ऐन नियम सम्वन्धि कार्यालयमा आइ अनुरोध गरेमा निशुल्क सोही दिन पशु चिकित्सा तथा प्रयोगशाला शाखा ,,
१० विविध सिफारिस आवश्यक कागजात सहित कार्यालयमा पेश भएमा निशुल्क सोही दिन पशु विकास तथा प्रविधि प्रसार शाखा ,,
यस सँग सम्बधित राखिएको डकुमेन्ट
शिर्षक साइज किसिम हेनुहोस डाउनलोड
नागरिक वडापत्र 158 Kb application/pdf हेनुहोस डाउनलोड